หลักการและเหตุผล

            “มนต์รักเมืองคนงาม ดอกคำใต้ มินิมาราธอน” จัดขึ้นเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้เยาวชน บุคลากร ประชาชน ตลอดเจ้าหน้าที่เทศบาลดอกคำใต้ เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย เพื่อการสร้างเสริมสุข ภาวะที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ ด้วยกิจกรรมการเดินและวิ่งเพื่อสุขภาพ พร้อมกันนี้ยังเป็นการจัดหา รายได้เพื่อสมทบกองทุนช่วยซื้อรถกู้ชีพ